Centrum pre etické poradenstvo

Cetip - centrum pre etické poradenstvo

Cetip - centrum pre etické poradenstvo

Centrum pre etické poradenstva CETIP bolo zriadené v roku 2013 ako organizačná súčasť UMB, Filozofickej fakulty a pri Katedre etiky a aplikovanej etiky. Poslaním centra  sú nasledovné konkrétne iniciatívy:

 

  •  vytvárať osobitné komunikačné prostredie s prepojením na prax formou  organizovania odborných stretnutí, konzultácií, špecializovaných prednášok, metodických usmernení
  •  podporovať výskumné iniciatívy zamerané na prax
  •  vytvoriť dialóg so zástupcami praxe
  •  ponúknuť nové možnosti získania praktických skúseností pre študentov
  •  získanie žiadúcich praktických zručností a kompetencií v oblasti etického poradenstva a v implementačnej praxi
  •  konzultačná činnosť pre akademickú obec ako aj organizácie v regióne
  •  aktívna participácia na presadzovaní etických hľadísk
  •  aktívne upozorňovanie na neetické praktiky