Centrum pre etické poradenstvo

O nás

Katedra etiky a aplikovanej etiky pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 1999,  kedy sa osamostatnila ako špecializované vzdelávacie a vedecké pracovisko na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Ako jedna z prvých neučiteľských katedier na tejto fakulte sa postupne vyprofilovala na špecializované pracovisko zamerané na aplikované etiky, etickú expertízu a etické poradenstvo.

Praktická orientácia vzdelávania, ako aj nadobudnutie presvedčenia o potrebe zvyšovania etiky v praxi, nás viedlo k tomu, aby pri katedre vznikol ešte aj špecializovaný subjekt - Centrum etického poradenstva. Schválením jeho zakladacej listiny v Akademickom senáte FF UMB v Banskej Bystrici v roku 2013 sa Centrum stalo integrálnou súčasťou FF UMB v Banskej Bystrici.

Táto nová organizačná jednotka výrazne rozšírila akademickú a praktickú intenciu etiky a vytvoril sa tým zároveň predpoklad pre priamu komunikáciu s praxou. Zároveň sa tým otvorila možnosť overovania si praktickú účinnosť vzdelávacieho procesu, čiže poznatkový a teoretický potenciál študentov, v priamom kontakte s praxou. Pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, doktorandov ako aj členov Katedry etiky a aplikovanej etiky sa tým umožní posilňovanie ich praktických zručností, rozvíjanie špecifických aktivít smerom k praxi (projekty, vlastné iniciatívy, kontaktné siete s praxou, poradenstvo  apod.).

Chceme tým napĺňať dôležité poslanie nášho štúdia a odbornej špecializácie - profesionálne reagovať na eticky závažné problémy. Veríme, že vznik CETIP umožní vtiahnuť do etického dialógu ľudí z praxe, otvoriť diskurz s rôznymi subjektmi a záujemcami, ktorým záleží na etickej revitalizácii našej spoločnosti. Máme eminentný záujem, aby sa do práce Centra zapájali aj študenti všetkých troch stupňov študijného odboru  aplikovaná etika, ktorí budú môcť nielen participovať na projektoch CETIP, ale aj si osvojiť metódy tímovej práce.  Zoznámia sa  s kľúčovými otázkami etiky dneška.

CETIP bude každoročne usilovať o získanie samostatných projektov a vedeckých grantových úloh s cieľom získať finančné zdroje pre rozvoj svojej činnosti. Osobitá pozornosť bude venovaná spolupráci s akademickou obcou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.