Centrum pre etické poradenstvo

Akademická etika a etický e-learning

Akademická etika a etický e-learning

Akademická etika – podľa charakteristiky akademickej etiky v publikácii Akademická etika: Tvorba a implementácia etického kódexu (2011), ide o súhrn morálnych hodnôt, princípov a pravidiel, regulujúcich správanie všetkých členov akademickej obce, počnúc akademickými pracovníkmi, vedecko-pedagogickými pracovníkmi, ako aj nepedagogickými zamestnancami a študentmi.

 

E-learning - je metóda vzdelávania prostredníctvom využitia počítačovej techniky alebo internetu. Môže ísť o klasické kurzy, pravidelné vzdelávanie, alebo je to forma preverovania získaných vedomostí.

 

E-learning v etike = on-line tréning v etike ako jeden zo spôsobov implementácie etiky do organizácie;

  • tréning je možné zamerať na: porozumenie organizačnej etiky, tvorbu etického kódexu, budovanie etického povedomia v organizácii, inštitucionalizáciu etiky do organizácie, etické rozhodovanie, činnosť etickej komisie, vykonávanie etického auditu, tvorbu vízie a hodnôt organizácie a podobne;
  • za dôležité ciele tréningov v etike možno považovať: identifikácia eticky závažných problémov, osvojenie si etického konania, prevencia neetického konania.

 

E-learning v kontexte akademickej etiky - naša špecializácia spočíva najmä vo formulovaní prípadových štúdií, riešením ktorých sa jednotlivci môžu oboznámiť s možnými etickými dilemami, s ktorými by mohli prísť do kontaktu v prostredí akademickej organizácie.