Centrum pre etické poradenstvo

Vizia

Centrum CETIP má ambíciu stať sa lídrom v etickom poradenstve a implementácii etiky do praxe na Slovensku. V rámci jeho činnosti sa budeme snažiť zvyšovať profesionálne etické zručnosti študentov a usilovať o pozitívne etické zmeny v širokej spoločenskej praxi.  

HLAVNÝ CIEĽ A POSLANIE

Centrum CETIP bude vyvíjať aktivity k posilňovaniu praktických etických zručností a kompetencií našich študentov. Má záujem ponúkať profesionálny etický servis pre rôzne cieľové skupiny z praxe i akademického prostredia. Má ambíciu aktívne implementovať etiku do praxe, vypomáhať pri riešení neetických praktík a rozvíjať etický dialóg s praxou.

Centrum pre etické poradenstvo sa bude aktívne podieľať na zlepšovaní kvality etického prostredia v kontexte rôznych subjektov  spoločenskej praxe. Popri záujemcoch z rôznych organizácií a inštitúcii na Slovensku bude centrum ponúkať svoje služby aj pre pracovníkov a študentov UMB. Súčasťou štandardného poradenstva v etických otázkach bude  aj interaktívna komunikácia so záujemcami z verejnej a štátnej správy, tretieho sektoru ako aj občanmi, ktorí sú konfrontovaní s etickými dilemami.

Medzi dôležité aktivity, ktoré bude centrum vyvíjať patria aj tréningový servis, organizovanie podujatí na zvyšovanie etickej citlivosti, poskytovanie praxe študentom aplikovanej etiky, rozvoj zručností a kompetencií v oblasti etického poradenstva doktorandov, tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov na rozvoj svojej činnosti a spoluprácu s praxou, prezentácia metodických postupov pre etické rozhodovanie sa, vytváranie profesionálnych databáz a aktívnej siete spolupracovníkov.

Strategickým cieľom CETIP bude aj vytváranie a udržiavanie aktívnej spolupráce so zahraničnými partnermi podobného zamerania.